سفارش تبلیغ
صبا
 تعداد کل بازدید : 21238

  بازدید امروز : 8

  بازدید دیروز : 3

 
با مردم چنان بیامیزید که اگر مردید بر شما بگریند ، و اگر زنده ماندید به شما مهربانى ورزند . [نهج البلاغه]
 
نویسنده: محمد آذر ::: دوشنبه 86/12/20::: ساعت 2:27 عصر

تهیه وتنظیم : محمد فرشادپور


مقدمه:


انسان ازلحظه تولد تا مرگ به دیگران وابسته است; و برای زنده ماندن از لحاظ جسمی,روانی واجتماعی به پرستاری ومراقبت نیازدارد;ز یرابه تنهائی نمی تواند


مشکلات خود را به دوش کشد.وازطرف دیگرازلحاظ اجتماعی بدون کمک دیگران قادربه برآوردن نیازهای معنوی خودنیست وبه تنهائی نمی تواند به آرزوهای خود برسد; چون صفت مشخصه انسان اجتماعی بودن وزندگی به صورت گروهی است; امادرجهان صنعتی امروزمشکلات اجتماعی بیش ازحد گسترش یافته است; ز یرا رشدجوامع صنعتی باعث تراکم جمیعت ودرنتیجه پیدایش مسائل پیچیده تر اجتماعی شد.واختلاف طبقاتی مردم راافزوده است.


تغییرات سر یع اجتماعی نقش عمده ای داشته و موجب از هم پاشیدگی روابط متقابل اجتماعی وانسانی گردیده است. بنابراین خانواده به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی در عصرحاضر,به تنهائی نمی تواندبه حل مشکلات اجتماعی افراد خانواده نائل آید درنتیجه به یک نظام وسیستمی که قادرباشدتاخدمات اجتماعی وسیعی رادراختیار مردم گذارد احساس نیاز می شودودرهمین راستااست که مراکز,موسسات وسازمان های خصوصی ودولتی پدیدآمدندوبه ارائه خدماتی چون رفاه اجتماعی , خدمات اجتماعی , عدالت اجتماعی ومددکاری اجتماعی مبادرت ورز یده اند. 


گذری برتاریخچه موادمخدر:


انسان ازدیرباز به خصوصیات چنین موادی آشنابوده است.به نظرمی رسداین آشنائی ماننداکثرکشفیات به صورت اتفاقی بوده است. در اشعارهومر ((ادیسه)) ونوشته های باستانی به خاصیتهای این مواداشاره شده است. درنقاشی های برروی سنگ,طرح هائی از گل بوته خشخاش وجوددارد.  قدیمی ترین این آثار مربوط به 4000سالپیش درنواحی روم ومصرباستان می باشد.  بابلیان وسومریان وفنیقیها وآشورهاخواص موادمخدررامی شناختند. سابقه مصرف موادمخدربرای اولین باردرزمینه استفاده های طبی وبه عنوان داروبرای تسکین درد ازطریق خوردن یامالیدن برروی عضوبوده است.افلاطون دراین جهت مطا لعا تی را داشته وخود راسا خواص شیره خشخاش راآزمایش کرده وجهت مداوای بیماران مورداستفاده قرارمی داد. کشورهندوستان بعدازمصر باستان قدیمی ترین سرزمینی است که درآن مواد مخدررایج بود. به همین جهت است که گفته می شوددرحمله مغول افیون به  وسیله سربازان مغولی به ایران واردشدوبرخی هم آن راتحفه نادرشاه می دانند که پس ازفتح هندوستان به ایران واردشد. درطب قدیم ایران,استفاده ازعصاره تریاک متداول بوده است.عصرصفوی رامی توان عصرآغازموادمخدر به صورت گسترده دانست.فوت شاه عباس دوم رادراثرافراط درمصرف تریاک نوشته اند. تریاک کشی به صورت امروزی,اززمان قاجاریه بافعالیت استعمارگران شکل گرفته  است. درواقع شکل سیاسی موادمخدر از این زمان آغاز گردید. توطئه پزشکان ومستشاران خارجی ورواج شایعات مربوط به خواص بیشمار تریاک درزمینه های  مختلف باعث رواج بیشتر مصرف وآغاز کشت وسیع خشخاش درنواحی مختلف کشورگردید.دربیمارستان کرمان که بانظرات دوپزشک اهل کشورانگلیس اداره  می شد,رایج ترین داروی تجویزی,تر یاک بودکه بعدهابه داروی عمومی وخانوادگی تبدیل شد.بدین سان ملت ایران عمیقا درچنگال افیون گرفتارشد. تاحدی که در 18استان ایران خشخاش کشت گردید. درادامه این روندویران کننده هروئین هم درایران شناخته شد این ماده که درسال1898به وسیله شیمی دان سوئدی به منظورمداوای معتادان ساخته شده  بود خود نابودکننده ترشد ونابودی انسان رافراهم آورد. هروئین که درحدود سالهای1330به بعد بین طبقات مرفه وتحصیل کرده رواج داشت برای اولین بار به  وسیله مسافرین ازخارج وارد گردید. گسترش واشاعه این ماده به قدری سر یع  صورت گرفت که دراندکترین مدتی کشورمارادرردیف مبتلا ترین کشورها قرارداد. علت این امرایجادسریع لابراتورهای تبدیل تریاک به مرفین و هروئین درکشورهای پاکستان وافغانستان وارسال تولید آنها ازطریق ایران ومصرف مقداری ازمحموله ها درکشورمابودوهمچنین استعمارگران انگلیسی دراشاعه کشت مواد مخدر و استعمال آن نقش عمده ای داشتند. نمونه بارز آن , درجنگ تر یاک وگسترش استعمال این ماده مخدردرچین می باشد. که طی آن چهل میلیون چینی معتادبه موادمخدرشده و عملا این کشور پهناور سالیان درازی ازتحرک وفعالیت سازنده باز ماند. درایران نیز پایه گذار ورواج دهنده مواد مخدر, عوامل استعماری انگلیس بودندکه درعصر صفویه راه های کشت خشخاش واستفاده ازتریاک رارواج دادند.


موادمخدروخودمعتادازدیدگاه جامعه شناسان:


ازدیدگاه نظر یه نا هماهنگی درسازمان اجتماعی وجود گسترده اعتیاد دربرخی ازنقاط جامعه شناسی از مشخصات سازمان اجتماعی است. مصرف این مواد دربخش های جامعه تشویق می شود وامکان دسترسی به آن فراهم است. طبق نظریات هوارد فر یمان و و یت جونز درباره اعتیاد که در کتاب خود در سال  1972اطلا عا تی به شرح زیر درباره معتادان ذکر کرده اند. بیشتر در سنین18تا25سال هستند. بیشتر از طبقات پائین کشورهستند.وبه میزان زیاد در شهرهای بزرگ یافت می شوند. درباره شهرهای بزرگ می گو یند چون معتاد باید بتواند مواد رامرتب کند و چون خر یدوفروش ومحل آن غیر مجاز است هم فروشنده در شهرهای بزرگ می تواند خودراپنهان کندوهم معتاد می تواندباسهولت بیشتر با یکی ازمنابع مختلف توز یع دسترسی داشته باشد. بالاخره در پاسخ به این سوال که چه کسی معتاد است می گویند: با نظرخواهی از مردم برخی از کشورها معتاد کسی است که از خود اختیار ندارد,و از لحاظ رفتار جنسی رفتار مطلوبی ندارد. حالت تهاجمی دارد واز لحاظ اقتصادی نفعی به جامعه نمی رساند.معتادان نه فقط در میان اقشار پائین جامعه بیشتر هستند, بلکه آمارآنها در میان کسانی نیز از لحاظ روانی دشوار یهائی دارند نیز بالا است.


ازمیان خصیصه های روانی معتادان به سه خصیصه اشاره می کنند:


1-عدم بلوغ اجتماعی


 2- ناهنجاری


3- عدم جذب در جامعه یا گروه و احساس وابستگی.


البته مفهوم این خصیصه هاچندان واضح وروشن نیست. بر اساس نظریه های روانشناسی این خصیصه ها بیشتر درخانواده هائی بروز می کند که نسبت به فرزندان خود یا بیش از اندازه سخت گیر ومراقب هستند و یا بیش از اندازه بی توجه وسهل انگارند.


واکنش های اجتماعی دربرابراعتیاد:


معمولاواکنش های اجتماعی مردم درمورد مصرف موادمخدرمتفاوت بوده است. باید این حقیقت تلخ را اعتراف کرد که اعتیاد را بیشتر یک مسئله شخصی وفردی می دانند نه اجتماعی, در حالیکه برعکس است وبیشترمسئله ومشکل اجتماعی است نه شخصی وفردی.درهندمصرف ماری جوانا در طبقات خاص به حدی مصرف دارد که کاملا عادی تلقی می شودوحتی در مجالس عروسی نوعی نوشیدنی به میهمان می دهند که ترکیبی است ازماری جواناوشیره آب میوه ودراین جشنهاحتی افرادمذهبی ذائقه خودرابااین نوشیدنی, شیرین می کنندواگرآنها به مصرف این موادعادت کنندجاه وجلال خود را در جامعه ازدست نخواهندداد;چون اینکارازنظرمردم غیرعادی نیست واعتیادتنفرمردم عادی رابرنمی انگیزد. تریاک ومشتقات آن درتخفیف درد,اغلب توسط پزشکان قدیمی تجو یزمی گردید.وبه حدی مصرف ز یادپیداکرده که حتی به صورت پاره فرهنگ جامعه درآمده است. درایران درگوشه و کنارهرشهر و روستا هر کس دردی داشته باشدحتی هرقدرمزمن باشد , به وسیله مردم پزشک نمافورابرایش تریاک تجو یزمی شود. بدون اینکه بفهمندچه تاثیرنامطلوبی داردوعوارض جسمی آن چیست وحتی بی توجه به اینکه رهائی از درد موقتی است وبرای رهائی همیشگی ازآن به صورت مصرف روزانه درمی آید. و شخص رامعتادمی کند.درقرن نوزدهم درآمر یکااستفاده ازمواد مخدر امری عادی تلقی  می  شدولی مردم به افرادمعتاد با حالتی ترحم آمیز می نگر یستند. و آنان را بیماران اجتماعی نمی دانستند و مردم بر اثر مبارزه دولت وضع فروش ومصرف آن رابدون تجویزطبیب,جایزنمی دیدند,کم کم این عقیده مردم تغییر پیدا کرد . تا به حدی که رفتار یک فردمعتادغیرطبیعی تلقی می گردیدوچون دولت مصرف کنندگان رامجرم  می داند و شدیدترین مجازات را برای آنها در نظرمی گیرد;بنابراین مردم معتاد را  درردیف جنایتکاران موردسرزنش ونفرت قرارمی دهندوبیشترعلت این امر,این بود که درقرن نوزدهم,بیشترجنایتکاران جامعه افرادمعتادبودندوچون روزبه روزبرتعداد مصرف کنندگان تر یاک و مشتقات آن که عبارتند از : مرفین که اثرات تخریبی آن بیشترازتریاک وهروئین سه برابربیشترازمرفین است بیشترمی شد جامعه باکمبود نیروی انسانی کارساز مواجه می گردید,این بودکه دولت وبه دنبالش مردم مبارزه شدیدی برعلیه مصرف آن ومجازات مصرف کنندگان شروع کردند.درایران مصرف  تریاک مدتهاعادی ورایج بودوحتی اغلب خانواده هامقداری تر یاک راباآب حل می کردند وبه کودکان خودمی خوراندند;تاشب راراحت بخوابندبه حدی که کودکان نیزبرآن مواد نیاز پیداکرده و معتاد می شدندو حتی مدتی هم خر ید و فروش آن کاملا آزاد بود و مجازاتی نداشت واین خودیکی ازعوامل رواج مصرف دارومی شدتااینکه درایران وحتی آمر یکاقوانینی وضع وتصویب شدتاجلوی مصرف این موادرابگیرند. درآمریکاواخیرادر ایران فقط باتجو یزپزشک قابل مصرف است.واکنش اخیرمردم در برابر معتادین آنست که معتقدندافرادمعتادبااستفاده ازاین موادروح وفکر افراد دیگراجتماع راخراب می کنندوعلاوه برازبین بردن تدریجی خودباعث بیماری افراددیگراجتماع می گردنددر  ایران برای مصرف کنندگان زندانیهای طولانی وبرای تولیدکنندگان,شدیدترین مجازات,


حتی مرگ رابه مورداجرادرآوردند.ولی مسئله مهم اینست که باتوجه به شدیدترین مجازات برای تولیدومصرف موادمخدرهرساله برتعدادمعتادین افزوده می شودوجامعه هرروزبافقرنیروی انسانی کارآمدوسازنده بیشترمواجه می شود.


 

لیست کل یادداشت های این وبلاگ